คำถามที่พบบ่อย

1. การจดทะเบียนเรือต้องเตรียมอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ ขั้นตอนการจดทะเบียนเรือ

2. การต่ออายุใบอนุญาติใช้เรือ มีขึ้นตอนอย่างไร
ตอบ
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
1.แบบคำร้องขอแบบ ก.5
2. ใบอนุญาตใช้เรือ
3. ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ
4. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสาร (กรณีมีผู้โดยสาร)
ขั้นตอนกระบวนงาน
1. ประชาชนยื่นคำร้อง
2. เจ้าหน้าาที่ตรวจเอกสาร รับเรื่องเก็บค่าทำเนียม
3. บันทึกรายการ ลงนาม/จ่ายเรืองคืน

3. เอกสารประกอบคำร้อง ขอมี ต่ออายุ ใบแทน แก้ไขรายการ หนังสือคนประจำเรือ Seaman Book
ตอบ
กรณีขอมีหนังสือคนประจําเรือ / การขึ้นทะเบียนคนประจําเรือ
1. ผู้ขอต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 16 ปี บริบูรณ์
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5” x 2” จํานวน 2 รูป
4. ใบรับรองแพทย์หรือสําเนาประกาศนียบัตรสุขภาพ
กรณีต่ออายุ / ชํารุด / สูญหาย / แก้ไขรายการ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)
2. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5” x2” จํานวน 2 รูป
3. ใบรับรองแพทย์หรือสําเนาประกาศนียบัตรสุขภาพ
4. หนังสือคนประจําเรือเล่ม
5. ใบแจ้งความเอกสารหาย
6. สําเนาเอกสารประกอบการขอแก้ไข เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
เอกสารเพิ่มเติม หนังสือคนประจำเรือ Seman Book

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:553

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin